Algemene voorwaarden

MijN zorgmanager, juli 2020

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1: MijN zorgmanager: mevrouw M.J.C. Nijman h.o.d.n. MijN zorgmanager gevestigd te Terborg ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78236223 met als bedrijfsactiviteiten interim manager en projectleider.

1.2: Opdrachtgever: de partij met wie MijN zorgmanager een overeenkomst van opdracht is aangegaan of met wie MijN zorgmanager in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst van opdracht.

1.3: Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen MijN zorgmanager en Opdrachtgever.

1.4: Opdracht: een door MijN zorgmanager geleverde of te leveren dienst ingevolge de Overeenkomst.

  1. Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen MijN zorgmanager en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door MijN zorgmanager uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2: Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.3: Indien MijN zorgmanager niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat MijN zorgmanager in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  1. Aanbiedingen en offertes

3.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. MijN zorgmanager heeft het recht om een aanbod, binnen drie dagen nadat de Overeenkomst door Opdrachtgever is aanvaard, te herroepen zonder opgave van een reden.

3.2: MijN zorgmanager kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3: Termijnen van afronding van werkzaamheden in de aanbieding van MijN zorgmanager zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4: Alle door MijN zorgmanager geoffreerde prijzen en overige vergoedingen zijn exclusief BTW.

3.5: Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen en/of Overeenkomsten.

  1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1: MijN zorgmanager spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. MijN zorgmanager vervult haar opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.

4.2: Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft MijN zorgmanager het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.3: MijN zorgmanager is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren en de gewerkte uren afzonderlijk te factureren.

4.4: De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst door MijN zorgmanager, tijdig aan MijN zorgmanager worden verstrekt op diens eerste verzoek, bij gebreke waarvan MijN zorgmanager het recht heeft de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever. De uitvoeringstermijn vangt aan op het moment dat Mijn zorgmanager feitelijk werkzaamheden aanvangt.

4.5: MijN zorgmanager zal haar door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens en voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of uit de wet voortvloeiende verplichting.

4.6: Wanneer met de Opdrachtgever wordt overeengekomen dat de Opdracht ter plaatse wordt verricht dan zal de Opdrachtgever hiertoe aan MijN zorgmanager een geschikte werkplek ter beschikking stellen en toegang verschaffen tot alle faciliteiten die nodig zijn om de Overeenkomst uit te voeren.

  1. Wijziging van de overeenkomst

5.1: Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst overeenkomstig aanpassen in de geest van onderhavige algemene voorwaarden.

  1. Betaling

6.1: Betaling dient te geschieden overeenkomstig de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2: Binnen de betalingstermijn van de factuur (twee weken na factuurdatum) dient de volledige betaling van de factuur te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. 

6.3: Bij overschrijding van de in artikel 6.2 genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag tot het moment van algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

6.4: Betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.

6.5: De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MijN zorgmanager verschuldigde.

6.6: Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien MijN zorgmanager echter hogere (buiten-)gerechtelijke kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de incassokosten rente verschuldigd.

  1. Aansprakelijkheid

7.1: MijN zorgmanager is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat MijN zorgmanager is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.2: Voor zover MijN zorgmanager aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het gemiddelde bedrag van de laatste drie maandfacturen en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering die door haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

7.3: MijN zorgmanager is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van MijN zorgmanager aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. De Opdrachtgever dient de hoogte van de kosten alsmede de redelijkheid daarvan aan te tonen.

7.4: MijN zorgmanager is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hier wordt onder meer onder verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5: De Opdrachtgever vrijwaart MijN zorgmanager voor eventuele aanspraken van derden.

  1. Geschillen

8.1: De rechter van arrondissement Gelderland gevestigd te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MijN zorgmanager het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde partijen.

Partijen zullen eerst een beroep op een rechter doen  nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  1. Toepasselijk recht

9.1: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.